Lugupeetud klientide lähedased

Teatame, et alates 17.jaanuar 2024 on hooldekeskus taas avatud külastusteks.

Seoses viirushaiguste leviku perioodiga palume kanda kogu külastuse aja vältel kirurgilist maski.

Turvalist külastust meile kõigile

Külastuskord

Külastamise aeg lepitakse eelnevalt kokku telefoni  +372 5666 0423, e-kirja hooldus@aarikehk.ee teel või registreerimisvormi kaudu siit.

  • Külastusaeg tuleb ette registreerida vähemalt 24 tundi.
  • Registreerida saab AINULT tööpäevadel kella 8.00 kuni 16.00.
  • Külastusi registreerib ainult HOOLDUSJUHT. Teistel töötajatel ei ole kohustust külastusi registreerida.
  • Majja sisenedes on külastaja kohustatud kandma kaitsemaski ja tegema käte antiseptika.
  • Siseruumides on soovitav jälgida, et külastajaid ei oleks rohkem kui kahel kliendil korraga, üldjuhul ühel kliendil vaid 2 külalist.
  • Õuealal võib korraga olla rohkem külastusi ja külalisi.
  • Siseruumides on kohtumise ajaline piirang 25 minutit, õues kohtumistel aega ei piirata, kuid tuleb arvestada hooldekeskuse töökorraldusega.
  • Eriolukorras, nt kliendi tervisest tulenevalt, on hooldajal õigus teha ühekordseid erikokkuleppeid või seada täiendavaid piiranguid.

NB! HOOLDEKESKUS JÄTAB ENDALE ÕIGUSE ETTEREGISTREERIMATA KÜLASTUSED ÄRA JÄTTA!

Loobu külastusest, kui oled ootamatult haigestunud või sattunud kontakti koroonaviiruse kandjaga!

Külastuse ajal palume vältida otsest lähikontakti, sh kätlemist ja kallistamist!

Hoiame koos meile kallite inimeste tervist!